Communication Progress

Communication Progress ok

Communication Progress sh.p.k, themeluar në 1998 dhe me pronësi private nga pronarë shqiptarë, sjell më shumë se pesëmbëdhjetë vite experiencë në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit-TIK. Të pozicionuar si ofrues zgjidhjesh të integruara horizontalisht e vertikalisht TIK, kompania synon që në mënyrë të vazhdueshme t’i mundësojë rajonit akses në teknologjitë më të avancuara, nëpërmjet vendosmërisë për cilësi dhe mbështetjes për inovacion.